Inicio

Obxectivos Galisenior 2018

  XERAIS:
 • Fomentar a prevención da dependencia e a promoción da autonomía persoal de forma que se garanta a igualdade de oportunidades en todo o territorio autonómico.
 • Potenciar a participación deste colectivo, nunha sociedade para todas as idades, así como a convivencia interxeracional.
 • Fomentar un envellecemento activo propiciando hábitos saudables e de autocoidado entre as pesoas con dependencia para mellorar a súa funcionalidade.
 • Impulsar medidas de prevención e detección precoz da dependencia e reducir o seu impacto sobre a calidade de vida de quen a padecen e que exercen o seu coidado.
 • Garantir que tanto as persoas en situación de dependencia como coidadoras, poidan beneficiarse de actividades preventivas de calidade.
 • Promover a sensibilización e a formación en todos os colectivos profesionais implicados na prevención e detección da dependencia e na promoción da autonomía persoal.
  ESPECÍFICOS:
 • Fomentar a colaboración, compromiso e intercambio de experiencias entre profesionais, administración e outras entidades implicadas en Galicia na Atención ás Persoas Maiores.
 • Crear un foro de intercambio de opinión onde se aborden as últimas tendencias nos distintos aspectos que interveñen na atención xeriátrica.
 • Divulgar todos os recursos, servizos e novas tecnoloxías que poden incrementar a calidade de vida dos maiores galegos.
 • Facilitar o acceso das persoas de idade avanzada a información que lles sexa útil para dar resposta ás súas inquetudes esenciais: asistencia, saúde, apoio social, cultura, ocio…
 • Promover a participación dos propios maiores na sociedade actual a través do asociacionismo e voluntariado, como medios de intervención social.
 • Suscitar neste colectivo social unha reflexión arredor do seu propio rol no mundo actual.
 • Impulsar unha imaxe positiva e máis acorde coa realidade actual dos nosos maiores.

 

Tódolos dereitos reservados Aviso legal - 2018 - info_galisenior@galisenior.es